Hướng dẫn, xác nhận sản phẩm Bê tông khí chưng áp đạt giới hạn chịu lửa danh định